Na podstawie :

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych  u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.)
 • 1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19( Dz. U z 2020r. poz. 493)
 • Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567)
 • Wytyczne dla przedszkoli wskazane przez GIS, MZ i MEN z dnia 30 kwietnia 2020r.   w związku  z otwarciem przedszkoli od dnia 6 maja 2020r.

zarządzam, co następuje:

§ 1

1.Wprowadza się „Procedury bezpieczeństwa na terenie Publicznego Przedszkola Nr 21 w okresie pandemii COVID-19”,  stanowiące załącznik nr 1do Zarządzenia.

2.Procedury obowiązują wszystkich pracowników Publicznego Przedszkola Nr 21  w Jastrzębiu- Zdroju oraz  rodziców,  którzy będą korzystać z opieki przedszkola.

3. Zarządzenie zobowiązuje wyżej wspomnianych do przestrzegania postanowień zawartych w procedurach.

§ 2

Zmiany w Procedurach bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19, wynikające m.in. z nowelizacji obowiązujących przepisów lub innych przyczyn będą dokonywane w formie aneksów.

 § 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania tj. 11 maja 2020 r.

 

Załącznik Nr 1                  

do Zarządzenia Dyrektora 10/ 2020   

                      Publicznego Przedszkola  Nr 21      

  z dnia 11 maja 2020 r.

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE 

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21 W JASTRZĘBIU- ZDROJU 

W OKRESIE PANDEMII COVID-19

 § 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników Publicznego Przedszkola Nr 21 oraz rodziców dzieci uczęszczających do placówki.
 2. Celem procedur jest:

a.Zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19

b.Umożliwienie podjęcia pracy zawodowej Rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu.

c.Określenie działań, które zminimalizują możliwość zakażenia.

 § 2

OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

   1.Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące   w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa COVID-19.

2.Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji oraz ochrony osobistej.

3.Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii COVID-19.

4.Planuje organizację pracy przedszkola na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji od rodziców o liczbie dzieci, których rodzice decydują się przyprowadzić do placówki   w czasie pandemii.

 5.Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka zarażenia się COVID-19, informuje o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki, jak  i dowiezieniem ich. W związku z powyższym wymagane jest podpisanie odpowiedniej DEKLARACJI stanowiącej załącznik  Nr 1 i Nr 2.

6.Zapewnia co najmniej dwa pomieszczenia do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika: sala Nr 21( sala 5-6-latków)  i  pokój nauczycielski.

7.Wyposaża pomieszczenia izolatek w  zestawy ochronne oraz środki do dezynfekcji rąk i powierzchni.

8.Dopilnowuje aby przy wejściach do przedszkola umieszczono dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, było mydło  antybakteryjne oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci stanowiące załącznik nr 4 (umieszczone w widocznych miejscach  w placówce,  a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk stanowiące załącznik nr 5 .                 

 § 3

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

 1. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury ciała.

       2.W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 i choroby  COVID-19   (duszności, kaszel, gorączka)  pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

 1. Do przedszkola pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni, z wyłączeniem pracowników kuchni wchodzą i wychodzą tylko przez wejście główne.
 2. Pracownicy kuchni wchodzą wejściem od zaplecza kuchennego.
 3. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z placówki/w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji stanowiącej załącznik nr 5  ( umieszczonej w widocznych miejscach w placówce) i myją ręce zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik nr 4
 4. Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po placówce.

7.Pracownicy  pedagogiczni  –  nauczyciele:  pracują  wg  ustalonego  przez  dyrektora harmonogramu .

 1. Nauczyciele pełniący dyżur w placówce:

1. Organizują działania opiekuńczo- wychowawcze w wymiarze wg harmonogramu.

 2. Wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w instytucji i dlaczego zostały wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć  w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez lęku.

 3. Instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji dla dzieci stanowiącej załącznik nr 4 (umieszczonej w widocznych miejscach w placówce).

 4. Przypominają i dają przykład. Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.

5. 0rganizują i nadzorują  zabawy dzieci określonymi zabawkami i pomocami  dydaktycznymi znajdującymi się w sali, które można w każdej chwili zdezynfekować.
6. Organizują wyjścia poszczególnych grup na teren ogrodu przedszkolnego, tak aby grupy nie mieszały się ze sobą.

 7. Unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy jednej zabawce na placu zabaw.

 8. Sprawują opiekę, prowadzą zabawy z dziećmi. Organizują codzienną gimnastykę przy otwartych oknach.

 9. Wietrzą salę, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę.

2. Personel obsługowy – pomoc nauczyciela, woźna:

 1. Usuwają z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki, dywany.

2. Wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych.

 3. Dezynfekują powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków. 

4. Dezynfekują za każdym wyjściem dziecka do toalety : moduły sanitarne

5. Dezynfekują używane przez dzieci zabawki

 6. Pomoc nauczyciela dodatkowo czuwa i odpowiada za odizolowanie dziecka,   

  u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia COVID-19.

7. Woźna dodatkowo czuwa nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń w przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19.

 3. Pracownicy kuchni oraz intendentka:

 1. Przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi zasad zbiorowego żywienia.

2. Wykonując zadania, utrzymują bezpieczną odległość pomiędzy stanowiskami pracy.

 3. Utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

4. Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza kuchennego, zmywalni i obieralni.

 1. Pracowników kuchni obowiązuje:
 • dezynfekcja rąk po wejściu do placówki,
 • bezpośrednie udanie się do szatni kuchennej i przebranie się w odzież roboczą,
 • dezynfekcja rąk, (założenie maseczek lub przyłbic) przejście do stanowiska pracy,
 • dezynfekcja stanowisk pracy (blatów i sprzętów kuchennych, naczyń stołowych oraz sztućców),
 • rozpoczęcie pracy z zachowaniem szczególnej ostrożności (dezynfekcja klamek, włączników),
 • pobieranie towarów z magazynu żywnościowego po uprzednim zdezynfekowaniu opakowań,
 • Przygotowanie posiłków z utrzymaniem najwyższej higieny,
 • wydawanie posiłków w systemie zmianowym, wydawane windą “czystą),
 • mycie naczyń wielorazowych, sztućców i kubków zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min 60ºC i wyparzanie.
 • po zakończeniu i wydaniu wszystkich posiłków mycie i dezynfekcja wszystkich stanowisk pracy, sprzętu kuchennego, podłóg.

Zalecane noszenie maseczek ochronnych lub przyłbic, rękawiczek jednorazowych(załącznik nr 6- instrukcja ściągania rękawiczek), częste mycie rąk z użyciem środków dezynfekcyjnych.

 1. Intendentka dba o czystość magazynu spożywczego, wstęp do magazynu ma tylko intendentka. Wydaje towar kucharce wystawiając go na stoliku koło magazynu.
 2. Intendentka:
 •  dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców,
 • przestrzega, aby dostawca nie wchodził na teren przedszkola, towar zostawiał za drzwiami,
 • zamawia towary tylko ze sprawdzonych i wiarygodnych hurtowni, piekarni, masarni.
 • utrzymuje szczególnie wysoką higienę miejsc przechowywania towarów
 • myje i dezynfekuje opakowania produktów.

 § 4

OBOWIĄZKI RODZICÓW

 1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego   w warunkach pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19  w przedszkolu i podpisują omówione w 1 pkt.3 stosowne OŚWIADCZENIE stanowiące załącznik nr 1 i omówioną w§ 2 pkt.5 DEKLARACJĘ  stanowiącą załącznik nr 2

2.Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.

 1. Nie posyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

4.Przyprowadzają do przedszkola tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych.

5.Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji, jeśli wcześniej chorowało.

6.Gdy dziecko ukończyło 4 lata, rodzice zapewniają mu indywidualną osłonę ust i nosa   w drodze do i z przedszkola.

7.Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola rodzic zobowiązany jest do zmierzenia dziecku temperatury.

8.Wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało do przedszkola zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.

9.Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. o częstym myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.

10.Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

11.Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z placówki odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji stanowiącej załącznik nr 5 ( umieszczonej w widocznych miejscach w placówce)

 1. Są zobowiązani do odbierania telefonów z przedszkola.

§ 5

PRACA PRZEDSZKOLA W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM

1.Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi do placówki są zamknięte od 6.00-16.30 

 1. Wejścia do placówki sygnalizuje się ogólnym dzwonkiem.

       - dziecko od rodzica odbiera osoba upoważniona przez dyrektora bada temperaturę  dziecka i odbiera stosowną Deklarację od Rodzica  ( pierwszego dnia lub po dłuższej    nieobecności )

      Ograniczenie liczebności grup:

 1. Pierwszeństwo z możliwości skorzystania z przedszkola mają dzieci: pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu  i przedsiębiorstw realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, pracownicy przedszkola.
 2. Liczba dzieci w poszczególnych grupach przebywających w jednej sali zostaje ograniczona do 12 oraz 2 osoby. dorosłe.

      Przyprowadzanie dzieci do placówki:

 1. Dziecko przyprowadza i odbiera do przedszkola tylko 1 osoba dorosła.
 2. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z placówki rodzic i dziecko odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji stanowiącej załącznik nr 5
 3. Pracownik dyżurujący w szatni/holu odpowiada za ilość osób w pomieszczeniach szatni i dokonuje pomiaru temperatury wchodzącym: dziecka i rodzica.
 4. Rodzic odprowadza dziecko do drzwi w grupie, ale nie wchodzi do środka.
 5. W pomieszczeniu szatni może przebywać w jednym czasie 4 rodziców i 4 dzieci .
 6. Każdy Rodzic winien mieć założoną maseczkę ochronną .
 7. W szatni należy zachować bezpieczną odległość między osobami .
 8. Rodzic bezwzględnie dezynfekuje ręce, dzwoni domofonem i wchodzi do placówki z założoną  maseczką§ 6
  PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę):

a. pomoc nauczyciela bezzwłocznie odizolowuje do tzw. IZOLATORIUM – jednego  z dwóch wyznaczonych pomieszczeń b. Pomoc nauczyciela bezzwłocznie zabezpiecza się w strój ochronny,

c. Pomoc pozostaje z dzieckiem utrzymując bezpieczną odległości.

d. Nauczyciel telefonicznie zawiadamia dyrektora oraz rodziców o zaistniałej sytuacji w celu  pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

    2.Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia COVIDi-19 (duszności, kaszel,   gorączkę)

a.Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia: pokój nauczycielski.

b.Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służby – sanepid , które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

 § 7

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
 2. Procedury obowiązują do odwołania.


Załącznik Nr 1-

do Procedur bezpieczeństwa na terenie

 Publicznego Przedszkola nr 21

w okresie pandemii COVID-19

       Jastrzębie -Zdrój dnia ............... 

 

OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 

Oświadczam, że moja córka/ mój syn:

………………………………………………………………………………………

( nazwisko i imię dziecka)

nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2  i chorą na Covid-19 oraz nikt     z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych np. podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe.

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom/ świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do Publicznego Przedszkola Nr 21 w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Oświadczam, iż zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i naszych rodzin tj.:

 • mimo wprowadzonych w przedszkolu obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 19
 • w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w przedszkolu (nie tylko na terenie) personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę.
 • w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu przedszkole zostaje zamknięte do odwołania,   a wszyscy przebywający w danej chwili na terenie przedszkola oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę.
 • w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów        u dziecka/osoby  z kadry pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona   w przygotowanym wcześniej IZOLATORIUM, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej, niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby i organy.
 • zostałem/am poinformowany/a o możliwości pozostania z dzieckiem w domu   i możliwości pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dziecko do dnia 24 maja.
 • Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.

Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił skarg, zażaleń, pretensji do organu prowadzącego będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju.

 

..............................

(podpis rodzica)

 

Załącznik nr 2- 

do Procedur bezpieczeństwa na terenie 

Publicznego Przedszkola nr 21 w Jastrzębiu-Zdroju okresie pandemii COVID-19


………………………………………………………                                                       Jastrzębie- Zdrój dn. .....................

 

………………………………………………………

 

………………………………………………………

 

( Nazwisko i imię oraz adres zamieszkania rodzica)

 

DEKLARACJA RODZICA

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:

Zapoznałem/łam się z treścią „PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PLACÓ WKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19”

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących PROCEDUR BEZPIECZESTWA NA TERENIE PLACÓ WKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19” związanych z reżimem sanitarnym przede wszystkim:

przyprowadzania do przedszkola tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki (max.30 min) w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce. Przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danych dniu przyjęte do placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych min. 4 dni.

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała:

- przy wejściu i wyjściu z placówki dziecka oraz osoby przyprowadzającej termometrem bezdotykowym

- w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych

Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu.

 

……………………………

(podpis rodzica)