Spis treści

 

UCHWAŁA NR I.10.2021 RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie ustalenia kryteriów naboru w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Na podstawie art. 131 ust. 4, 6 oraz w związku z art. 29 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. t.j. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.), w związku z art. 18 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. t.j. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.)
Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój uchwala:

§ 2. Traci moc Uchwała nr. I.13.2020 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia kryteriów naboru w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 10.02.2020 poz. 1296) oraz Uchwała nr. II.27.2020 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę nr I.13.2020 z dnia 30.01.2020 w sprawie ustalenia kryteriów naboru w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 6.03.2020 poz. 2038).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz dyrektorom publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Piotr Szereda