Spis treści

 

 • W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego - zgodnie z art. 131 Prawa oświatowego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  • wielodzietność rodziny kandydata,
  • niepełnosprawność kandydata,
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde z wymienionych kryteriów ma wartość  128 punktów.

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone na podstawie UCHWAŁY NR I.13.2020
  RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ  z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia kryteriów naboru w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
  Na podstawie art. 131 ust. 4, 6 oraz w związku z art. 29 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia
  2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. t.j. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.), w związku
  z art. 18 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. t.j.
  z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
  uchwala:
  § 1. Określa się następujące kryteria i odpowiadającą im liczbę punktów oraz dokumenty
  niezbędne do potwierdzenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych
  przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój:

 

Kryteria według liczby punktów

Wartość kryterium
w punktach

dokumenty

1

Dziecko będące w obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego zamieszkałe na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój, dla którego wskazane przedszkole pierwszego wyboru jest położone najbliżej od miejsca zamieszkania

          20

Oświadczenie
rodziców/opiekunów prawnych o
zamieszkaniu dziecka na terenie
Miasta Jastrzębie-Zdrój i w
odległości najbliższej wskazanego
przedszkola.

2

Dziecko 3, 4, 5-letnie zamieszkałe na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój, dla którego wskazane przedszkole pierwszego wyboru jest położone najbliżej od miejsca zamieszkania

          10

Oświadczenie
rodziców/opiekunów prawnych o
zamieszkaniu dziecka na terenie
Miasta Jastrzębie-Zdrój i w
odległości najbliższej wskazanego
przedszkola.

3

Dziecko obojga rodziców (rodzic w przypadku samotnego wychowywania dziecka) czynnych zawodowo lub uczących się w trybie dziennym

          10

Oświadczenie o wykonywaniu
pracy w ramach stosunku pracy,
względnie w innej formie, bądź
prowadzeniu działalności
gospodarczej (rolniczej) przez
obojga rodziców lub pobieraniu
nauki
w trybie dziennym.

4

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza w roku szkolnym 2020/2021 do danego przedszkola

            5

Oświadczenie
rodziców/opiekunów prawnych o
uczęszczaniu rodzeństwa
kandydata do danego przedszkola.

5

Dzieci z rodzin w których,
którykolwiek z rodziców otrzymuje
świadczenie z pomocy społecznej na
podstawie ustawy z dnia 12 marca
2004 r o pomocy społecznej (Dz. U. t.j.
z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.)

           5

Oświadczenie rodzica/opiekuna
prawnego o korzystaniu ze
świadczeń z pomocy społecznej.

W przypadku uzyskania równorzędnych wyników w drugim etapie rekrutacji następuje losowanie poprzez system elektroniczny.

§ 2. Traci moc Uchwała nr. I.7.2019 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 31 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia kryteriów naboru w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych
przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój oraz określenia dokumentów niezbędnych
do potwierdzenia tych kryteriów (Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 08.02.2019
poz. 1199).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz dyrektorom
publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady
Miasta
Piotr Szereda