Spis treści

ZARZĄDZENIE Nr Or-IV.0050.43.2020
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli
w Jastrzębiu-Zdroju w roku szk. 2020/2021
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019
r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 i art. 29 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.),
z a r z ą d z a m:
§ 1. 1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu
uzupełniającym do publicznych przedszkoli w Jastrzębiu-Zdroju na rok szk. 2020/2021.
2. Harmonogram, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom publicznych przedszkoli w Jastrzębiu-Zdroju.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
PREZYDENTA MIASTA
/-/ Anna Hetman

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or-IV.0050.43.2020
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 30 stycznia 2020 r.
Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów
składania dokumentów do publicznych przedszkoli w Jastrzębiu-Zdroju w roku szk. 2020/2021

 

l.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

17.02 – 6.03.2020
(15 dni)

22.04 – 28.04.2020
(5 dni)

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej  czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. 2016 poz. 59)

9.03 – 16.03.2020
(6 dni)

29.04 – 5.05.2020
(4 dni)

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

17.03.2019

06.05.2019

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

17.03 – 24.03.2020
(6 dni)

6.05 – 12.05.2020
(5 dni)

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

25.03.2020

13.05.2020

6.

Weryfikacja przez komisję dzieci nie przyjętych do publicznych przedszkoli, przekazanie wniosku do Prezydenta Miasta oraz wskazanie rodzicom miejsca w publicznym przedszkolu.

26.03 – 17.04.2020

-

 


Drogi rodzicu

Rekrutacja do publicznych przedszkoli prowadzona jest w systemie informatycznym NABO.

Logowanie do systemu odbywa się przez stronę:
jastrzebie-zdroj.nabory.pl

Na tej stronie znajdują się również oferty placówek, dokładny opis przedszkoli oraz elektroniczny wniosek.

 1. Wypełnienie wniosku elektronicznego jest równoznaczne z zalogowaniem się do systemu NABO.
 1. Deklaracji o kontynuowaniu nauki NIE składasz w systemie.
 • Jeśli Twoje dziecko uczęszcza już do przedszkola, wówczas nie musi brać udziału w rekrutacji. Wystarczy, że złożysz pisemną deklarację woli kontynuowania w przedszkolu.
 1. Rekrutacja obejmuje 22 Publiczne Przedszkola w Jastrzębiu-Zdroju.
 2. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat (urodzone w latach 2017-2014) oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.
 3. Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2014 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
 4. Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. t.j. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.)
 5. Kolejność składania wniosków nie ma wpływu na przyjęcie dzieci.
 6. Przydział dzieci do właściwych oddziałów następuje po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przez dyrektora przedszkola. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

Postępowanie rekrutacyjne w systemie NABO:

 1. Rodzice/prawni opiekunowie korzystający z dostępu do komputera i Internetu wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,
  • drukują 2 egzemplarze wypełnionego wniosku i po podpisaniu, składają go w przedszkolu pierwszego wyboru.
 • Podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
 • Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów, które automatycznie wydrukują się wraz ze wnioskiem.
 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej ze składania fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).
 • W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych we wniosku, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone odpowiednim oświadczenie.
 • Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę przyjęcia w postaci oświadczenia w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
 • Podpisane oświadczenie jest warunkiem koniecznym do przyjęcia dziecka do przedszkola.
 1. Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność
 • Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

W mieście Jastrzębie-Zdrój istnieje Przedszkole Specjalne, do którego nie przeprowadza się rekrutacji. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Placówka prowadzi oddziały dla dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Zatrudnia pedagogów specjalnych, psychologów, neurologopedów, tyflopedagoga, surdopedagoga. W placówce prowadzone jest również wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

 


 

 • W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego - zgodnie z art. 131 Prawa oświatowego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  • wielodzietność rodziny kandydata,
  • niepełnosprawność kandydata,
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde z wymienionych kryteriów ma wartość  128 punktów.

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone na podstawie UCHWAŁY NR I.13.2020
  RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ  z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia kryteriów naboru w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
  Na podstawie art. 131 ust. 4, 6 oraz w związku z art. 29 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia
  2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. t.j. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.), w związku
  z art. 18 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. t.j.
  z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
  uchwala:
  § 1. Określa się następujące kryteria i odpowiadającą im liczbę punktów oraz dokumenty
  niezbędne do potwierdzenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych
  przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój:

 

Kryteria według liczby punktów

Wartość kryterium
w punktach

dokumenty

1

Dziecko będące w obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego zamieszkałe na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój, dla którego wskazane przedszkole pierwszego wyboru jest położone najbliżej od miejsca zamieszkania

          20

Oświadczenie
rodziców/opiekunów prawnych o
zamieszkaniu dziecka na terenie
Miasta Jastrzębie-Zdrój i w
odległości najbliższej wskazanego
przedszkola.

2

Dziecko 3, 4, 5-letnie zamieszkałe na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój, dla którego wskazane przedszkole pierwszego wyboru jest położone najbliżej od miejsca zamieszkania

          10

Oświadczenie
rodziców/opiekunów prawnych o
zamieszkaniu dziecka na terenie
Miasta Jastrzębie-Zdrój i w
odległości najbliższej wskazanego
przedszkola.

3

Dziecko obojga rodziców (rodzic w przypadku samotnego wychowywania dziecka) czynnych zawodowo lub uczących się w trybie dziennym

          10

Oświadczenie o wykonywaniu
pracy w ramach stosunku pracy,
względnie w innej formie, bądź
prowadzeniu działalności
gospodarczej (rolniczej) przez
obojga rodziców lub pobieraniu
nauki
w trybie dziennym.

4

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza w roku szkolnym 2020/2021 do danego przedszkola

            5

Oświadczenie
rodziców/opiekunów prawnych o
uczęszczaniu rodzeństwa
kandydata do danego przedszkola.

5

Dzieci z rodzin w których,
którykolwiek z rodziców otrzymuje
świadczenie z pomocy społecznej na
podstawie ustawy z dnia 12 marca
2004 r o pomocy społecznej (Dz. U. t.j.
z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.)

           5

Oświadczenie rodzica/opiekuna
prawnego o korzystaniu ze
świadczeń z pomocy społecznej.

W przypadku uzyskania równorzędnych wyników w drugim etapie rekrutacji następuje losowanie poprzez system elektroniczny.

§ 2. Traci moc Uchwała nr. I.7.2019 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 31 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia kryteriów naboru w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych
przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój oraz określenia dokumentów niezbędnych
do potwierdzenia tych kryteriów (Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 08.02.2019
poz. 1199).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz dyrektorom
publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady
Miasta
Piotr Szereda