RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.00-8.30 Schodzenie się dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, czynności porządkowe, ćwiczenia poranne, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, tworzenie okazji do wymiany informacji z rodzicami, rozmowy indywidualne z dziećmi, zabawy ruchowe (ćw. poranne), religia

8.30-8.40 Przygotowania do śniadania, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

8.40-9.00 Śniadanie

9.00-9.15 - Przygotowania do działalności edukacyjnej.

9.15-9.45 Zintegrowana działalność edukacyjna zgodna z podstawą programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego.

9.45-10.00 Gry i zabawy ruchowe

10.00-10.30 Zajęcia edukacyjne zgodne z podstawą programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego.

10.30-11.15 Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne              w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, prace porządkowe, ogrodnicze, tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą.

11.15-11.30 Przygotowania do obiadu, Czynności porządkowo-higieniczne

11.30-12.00 Obiad

12.00-12.15 Odpoczynek poobiedni, słuchanie muzyki oraz ulubionych bajek.

12.15-13.30 Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci poprzez zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe itp., zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, zabawy kołowe, działalność plastyczno-konstrukcyjna, religia.

13.30- 13.45 Czynności samoobsługowe i porządkowe przygotowujące do podwieczorku.

13.45- 14.00 Podwieczorek

14.00-16.30 Zabawy i gry dydaktyczne, ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza oraz z dzieckiem zdolnym,  zabawy dowolne wg zainteresowań, zajęcia w małych zespołach lub indywidualnie, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających zdolności  i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci.