1. Rodzice/opiekunowie powinni być zaopatrzeni w środki ochrony osobistej tj. w przypadku dorosłych maseczki, rękawiczki.
 2. Rodzice/opiekunowie dezynfekują dłonie przy wejściu lub zakładają rękawiczki ochronne oraz zakrywają usta i nos.
 3. Do przedszkola może wejść rodzic z dzieckiem wyłącznie do przestrzeni wspólnej przedszkola (hol główny) oraz szatni z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk lub rękawiczki jednorazowe). W szatni jednorazowo może  być 6 rodziców z dziećmi z poszczególnych grup. W pozostałych przypadkach rodzic/opiekun pozostaje na zewnątrz budynku przedszkola.
 4. Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko przebywa minimum czasu koniecznego do przebrania dziecka, nie powinna prowadzić rozmów telefonicznych, spacerować z dzieckiem po terenie przedszkola. Osoba ta zobowiązana jest opuścić przedszkole bez zbędnej zwłoki.
 5. Dziecko przychodzi bez objawów chorobowych – przy temperaturze 38 ºC nie wchodzi do przedszkola.
 6. Przy zauważeniu przez nauczyciela u dziecka jakichkolwiek objawów chorobowych (tj. podwyższona temperatura, kaszel, katar, ból głowy, ból gardła, zapalenie spojówek, duszność lub inne zgłaszane przez dziecko), rodzic/opiekun bezwzględnie musi odebrać dziecko z przedszkola.
 7. Zabrania się przyprowadzania dziecka, jeśli ktoś z domowników jest na kwarantannie, izolacji lub przejawia jakiekolwiek objawy infekcji górnych dróg oddechowych.
 8. Do przedszkola zakazuje się przynoszenia przez dzieci własnych zabawek, rysunków i książek oraz innych przedmiotów.
 9. Ubrania na przebranie dziecka powinny odpowiednio być przygotowane: uprane i wyprasowane, zostawione szatni i odłożone na półkę dziecka.
 10. Odbieranie dziecka z przedszkola odbywa się na zasadach wymienionych w punktach: 1, 2 i 3.
 11. O wejściu rodzica i dziecka do budynku przedszkola decyduje wyznaczony przez dyrektora pracownik.
 12. Prosimy rodziców o wyjaśnienie dzieciom panującej sytuacji oraz o regularnym przypominaniu o podstawowych zasadach higieny: unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, nie podawanie, ręki na powitanie.