Spis treści

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

CZERWIEC 2018

Na naszym podwórku

Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów

- bawienia się w miejscach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy,

- jedzenia nieznanych roślin, brudnych owoców

- zbliżania się do nieznanych zwierząt, zwłaszcza psów

- bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, przyborów,

 

Wkrótce wakacje

- obserwowanie w sposób bezpośredni lub pośredni, zmian zachodzących w przyrodzie w wybranych środowiskach (np.: w lesie, na łące).

- przestrzeganie odpowiedniego zachowania się podczas  burzy, huraganu

 

Do widzenia przedszkole, wakacji czas

- poznawanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego.

- stosowanie zasady “w zdrowym ciele zdrowy duch”: kształtowanie czynnej postawy wobec zdrowia.

- podziwianie piękna otaczającego nas świata przyrody, dbanie o czystość najbliższego otoczenia, przestrzeganie zasady poszanowania przyrody.

MAJ 2018

Polska – mój dom

 • nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych instytucji, zabytków
 • poznawanie legend, opowieści związanych ze swoją  miejscowością, swoim regionem
 • rozwijanie poczucia przynależności narodowej
 • stosowanie zwrotów: Jestem Polakiem, mieszkam w Polsce mówię po Polsku.
 • podawanie nazwy kraju, symboli narodowych: flagi, godła, hymnu.

Łąka i jej mieszkańcy

 • poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt
 • określanie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt.

Święto Rodziców

 • opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech (wygląd, charakter)
 • określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków
 • przygotowanie programu artystycznego, wykonanie upominków, wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi.

 

KWIECIEŃ 2018

Dbamy o Ziemię

 • poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z  niszczycielskiej działalności ludzi, np. zatruwanie wód, powietrza, gleby, wycinanie lasów, wyrzucanie odpadów w niedozwolonych miejscach
 • nieniszczenie roślin, np. niełamanie gałęzi drzew
 • wyrzucanie śmieci do kosza
 • sprzątanie placu zabaw, w czasie Dnia Ziemi
 • szanowanie wody, niemarnowanie jej
 • poznawanie sposobów dbania o środowisko

Teatr

 • oglądanie przedstawień teatralnych dla dzieci
 • poznawanie wystroju teatru (kasa, widownia, scena, kurtyna) oraz ludzi tam pracujących (aktor, reżyser, scenograf)
 • przestrzeganie zasad właściwego zachowania się
 • wzbogacenie kącika w stroje, maski; wspólne wykonywanie pacynek, kukiełek, sylwet

 

MARZEC 2018

Zwierzęta na świecie

-  nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania.

- poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierzą

Czy żyły dinozaury?

- poznawanie historii powstawania węgla kamiennego, jego właściwości

- poznawanie wybranych zwierząt (dinozaury) i roślin (np. olbrzymie  paprocie) występujących w tamtym okresie.

Nadchodzi wiosna

-obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, np. coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu i lodu, powracające pierwsze ptaki (skowronki, czajki, szpaki), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy)

Nadeszła wiosna

- poznawanie zwiastunów wiosny, np. kwitnienie wierzby i leszczyny, pojawienie się pąków na drzewach, krzewach.

Wielkanoc – zwyczaje i tradycje

- wzmacnianie więzów w rodzinie

− kultywowanie tradycji, zwyczajów związanych z Wielkanoc.

LUTY 2018

1. Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów.

-poznawanie sytuacji zagrażających niebezpieczeństwu bawienia się w miejscach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie.

2. Dbałość o higienę

-ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu)

3. Organizacja przestrzeni i czasu

-nazywanie pór dnia:rano, południe, popołudnie, wieczór, noc,                                                                        -odpowiednie stosowanie określeń: przedwczoraj, wczoraj, jutro, pojutrze,                                                            -dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy, -nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia

4. Poznawanie świata

-poznawanie modelu kuli ziemskiej-globusa, wskazywanie kontynentów, oceanów, mórz,                                           -poznawanie nazw wybranych Układu Słonecznego, np. Mars, Wenus, słuchanie ciekawostek na ich temat,                     -poznanie zawodów związanych z kosmosem, np. kosmonauty, astronoma.

STYCZEŃ 2018

Interesujemy się książką

– systematyczne wzbo­gacanie kącika o nowe pozycje z zakresu lite­ratury dziecięcej

– zwracanie uwagi na bu­dowę książki: okładkę z tytułem i nazwiskiem autora, ilustracje

– przestrzeganie zasad korzystania z książek: odwracania stron, oglą­dania tekstu.

– słuchanie wierszy, opo­wiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów

– tworzenie własnych książek dotyczących znanych bajek lub wymyślonych przez dzieci, składających się z obrazków lub tekstu ułożonego przez nie, a zapisanego przez na­uczyciela.

Zimowe potrzeby ptaków

– dokarmianie i dopa­janie zwierząt w trud­nych, zimowych wa­runkach

– nazywanie ptaków odwiedzających karmnik,

– rozpoznawanie wy­branych zwierząt po śladach na śniegu.

Zimowe zabawy

- przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu i życiu

kształtowanie pozytywnej motywacji do zajęć ruchowych i sportu.

GRUDZIEŃ 2017

1.   Dbałość o higienę – ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu i przemarznięciu)

2.   Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie zimą. Zwrócenie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie. Poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które w sobie zatrzymują.

2. Rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej.

3.Poznawanie wybranych drzew iglastych.

4.  Rozwijanie umiejętności wokalnych.

5. Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich, tworzenie wzajemnych relacji. Zapoznanie z wyglądem świątecznego stołu.

TEMATY KOMPLEKSOWE:

Co robić w taki smutny czas?

Nadeszła zima

Święta tuż-tuż.

LISTOPAD 2017

Akademia aqafresh -dbamy o swoje zęby.

- „Pastusiowa Kraina” - poznanie bohaterów opowiadania, kształtowanie poprawnego mycia zębów, dbanie o jamę ustną, przełamywanie strachu przed wizytą u stomatologa. Spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału, przezwyciężanie nie- chęci do nieznanych potraw.

Domy i domki

-Poznawanie, na  podstawie swojej miejscowości, sposobów budowania dawniej i współcześnie.

-Nazywanie zawodów związanych z budownictwem. Pokazywanie na wybranych przykładach,  jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają) kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia

Moje miasto, moja Ojczyzna

-Rozwijanie poczucia przynależności narodowej- stosowanie zwrotów: Jestem Polakiem. Mieszkam w Polsce. Mówię po Polsku.

- Podawanie nazwy naszego miasta,  kraju, symboli narodowych: flagi, godła, hymnu.

Urządzenia elektryczne

-Bezpieczne korzystanie z wybranych urządzeń technicznych. Poznawanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, różnych form zastosowania techniki w życiu ludzi

A deszcz pada i pada
Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np. padającego deszczu, obniżającej się temperatury, krótszego dnia. Wyjaśnienie roli wody w życiu ludzi i zwierząt

 

PAŹDZIERNIK 2017

Jesień w sadzie

- rozpoznawanie i nazywanie drzew owocowych oraz owoców

- zapoznanie z wyglądem sklepu z owocami

- zachęcanie do wymyślania i przestrzegania prawideł gry matematycznej

- zapoznanie ze sposobem wykonania sałatki owocowej

- klasyfikacja  owoców ze względu na ich pochodzenie

Jesień na działce

-  rozwijanie umiejętności obserwacji; rozpoznawanie i nazywanie warzyw

-  rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat

-  dostrzeganie rytmiczności dnia oraz następstwa czasowego

- zapoznanie ze sposobem kiszenia ogórków i kapusty

- rozwijanie poczucia rytmu rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu

Nasze rodziny

- określanie relacji między członkami  rodziny

- usprawnianie narządów artykulacyjnych wyrabianie spostrzegawczości

- rozwijanie wrażliwości muzycznej

- rozwijanie zainteresowania pracą rodziców

- zapoznanie z wpływem wiatru na środowisko przyrodnicze

Nasi domowi ulubieńcy

- stymulowanie rozwoju mowy

- rozwijanie sprawności manualnej

- kształtowanie  reakcji ruchowych na różnorodny charakter muzyki

- porównywanie zbiorów równolicznych.

WRZESIEŃ 2017

 

     Przedszkole – drugi dom; zachęcanie do poznawania kolegów i koleżanek              z grupy; zapoznanie z pomieszczeniami znajdującymi się w przedszkolu; tworzenie atmosfery sprzyjającej adaptacji dzieci w przedszkolu; rozwijanie sprawności manualnej; liczenie obiektów, odróżnianie liczenia błędnego od poprawnego; umuzykalnienie dzieci; opracowanie kodeksu grupowego; wskazywanie i nazywanie części ciała; rozwijanie zmysłów, zachęcanie do dbania o zmysły; zachęcanie do dbania o porządek wokół siebie; zachęcanie do zgodnego współdziałania; rozwijanie mowy; zwrócenie uwagi na to, że każdy z nas jest inny; akceptowanie tej inności; zachęcanie do określania i wyrażania swoich emocji; rozwijanie umiejętności malowania postaci ludzkiej.

  

         Uliczne sygnały; rozwijanie mowy; rozwijanie umiejętności poruszania się              w pobliżu jezdni; zapoznanie z wybranymi samochodami specjalistycznymi; poznawanie pracy policjanta; zapoznanie z wybranymi znakami drogowymi; rozwijanie logicznego myślenia; rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej; umuzykalnienie dzieci.

 

Jesień w lesie, parku; przybliżenie środowiska przyrodniczego, jakim jest las (park); rozwijanie mowy i myślenia; rozwijanie umiejętności liczenia; ilustrowanie muzyki ruchem; zapoznanie z wybranymi drzewami; rozwijanie zainteresowań zabawami badawczymi; zapoznanie z zachowaniem wiewiórki jesienią; rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole.