Spis treści

 

Zamierzenia  dydaktyczno-wychowawcze

CZERWIEC 2018

 1. Taki sam, ale inny

– poznawanie ludzi róż­nych ras, określanie miejsc ich zamieszka­nia, warunków
klima­tycznych, w jakich żyją

– poznawanie zwycza­jów ludzi różnych ras (ubiór, mieszkanie)

- zwracanie uwagi na za­bawy dzieci z różnych regionów świata

– szanowanie odrębności narodowych, etnicz­nych, językowych ludzi innych ras
 (zwracanie uwagi na równość praw wszystkich ludzi).

 1. Na moim podwórku

Uświadomienie niebez­pieczeństw wynikających z nieprzestrzegania za­kazów,
 poznawanie sytuacji zagrażających bezpie­czeństwu:

– bawienia się w miej­scach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy

– zabaw różnymi źródła­mi ognia, które mogą być przyczyną pożaru

– rozmawiania z obcymi ludźmi, odchodzenia z nimi

– zbliżania się do niezna­nych zwierząt, zwłasz­cza psów

– bezpieczne korzystanie z urządzeń znajdu­jących się na placu zabaw.

 1. Nadchodzą wakacje
 • poznawanie ważniejszych regionów Polski
 • poznawanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego,

 

 

 KWIECIEŃ 2018

 1. Nadeszła wiosna
 • oglądanie kwitnących roślin; zwrócenie uwagi na zawarte w nich piękno
 • omawianie życia ptaków wiosną (budowanie gniazd).
 1. Wiosna na wsi
 • poznawanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi
 • nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania

3. Dbamy o Ziemię

 Ochrona przyrody

 • nieniszczenie roślin, np. niełamanie gałęzi drzew
 • wyrzucanie śmieci do kosza
 • niedeptanie trawników, klombów z kwiatami,
 • szanowanie wody

4. Zabawa w teatr

-  oglądanie przedstawień teatralnych dla dzieci w przedszkolu

 • przygotowanie kącika teatralnego
 • swobodne improwizowanie, słowne i ruchowe, znanych utworów literackich lub wymyślonych przez dzieci

 

MARZEC 2018

 1. Zwierzęta prehistoryczne

-  poznawanie wybranych zwierząt (dinozaury) i roślin (np. olbrzymie paprocie) występujących w tamtym okresie

 1. Wiosna tuż-tuż

- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, np. coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu

- poznawanie zwiastunów wiosny, np. kwitnienie wierzby i leszczyny, pojawienie się pąków na  drzewach, krzewach, pierwsze kwiaty, powrót ptaków

 1. Wielkanocne tradycje

-  wzmacnianie więzi  rodzinnych

− kultywowanie tradycji, zwyczajów związanych z Wielkanocą

 LUTY 2018

1. Zimowe zabawy:

-poznanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych,                                                                           -zachęcanie do aktywnego spędzania czasu na powietrzu podczas zimy,                                                       -przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia

2. Tak mija czas:

-dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych odstępstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy, -nazywanie pór dnia: rano, południe, popołudnie, wieczór.

3. Czy jesteśmy sami w kosmosie?

-poznanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, słuchanie ciekawostek na ich temat,                                     -poznanie zawodów związanych z kosmosem, np. kosmonauty, astronoma.

4. Poznajemy zwierzęta

-poznawanie wybranych przedstawicieli zwierząt egzotycznych,                                                                             -poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt,                                                                                  -dostrzeganie różnic w budowie dzikich zwierząt dostępnych bezpośredniej obserwacji,                                              -wyjaśnienie określeń: kwiaty chronione, zwierzęta chronione, poznawanie przedstawicieli ginących gatunków

 

STYCZEŃ 2018

1. W krainie baśni

   słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich

   odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego

   recytowanie, indywidualnie i zespołowo, krótkich wierszy

   oglądanie wybranych pozycji literatury dziecięcej

2. Ptaki zimą  

  dokarmianie ptaków w  trudnych, zimowych warunkach

  nazywanie ptaków odwiedzających karmnik

  rozpoznawanie wybranych zwierząt po śladach na                śniegu.

3. Moja babcia i mój dziadek

- kształtowanie uczuć wdzięczności, miłości, przywiązania i szacunku wobec członków rodziny (babcia, dziadek)

- odczuwanie radości ze sprawiania bliskim drobnych przyjemności.

     4.  Zimo, baw się z nami!

- uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów

- poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: bawienia się w miejscach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym  stawie, itp.

- ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej   porze roku

     5. Zimowe zabawy 

-         Poznanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych.

-         Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu na powietrzu w czasie zimy.

-         przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowań służących 
i  zagrażających zdrowiu i życiu            

.

GRUDZIEŃ 2017

 1.Na  jesienny, smutny czas

- przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.

- pomaganie kolegom w sytuacjach wywołujących smutek

- współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych

- uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość.

2. Nadchodzi zima

- poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich, np. opady     śniegu, szron, szadź, zawieje śnieżne

- poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie.

        3. Święta tuż – tuż

             - wykonanie upominków dla rodziców

             -  kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

        4. Świąteczny czas

             - wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich

             - tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości.

 

LISTOPAD 2017

Moje zmysły

Rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu.

Wyjaśnianie roli zmysłów w życiu człowieka.

Domy i domki

Określanie miejsca zamieszkania (miasto, wieś).

Poznawanie, na podstawie swojej miejscowości, sposobów budowania dawniej
i współcześnie.

 Urządzenia elektryczne

Poznawanie urządzeń gospodarstwa domowego.

Dostrzeganie roli urządzeń gospodarstwa domowego w ułatwieniu pracy ludziom.

Bezpieczne korzystanie z wybranych urządzeń technicznych.

A deszcz pada i pada

Obserwowanie zmian      zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np. padającego deszczu, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia.

Dbamy o nasze zdrowie

Spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału (ograniczenie spożywania słodyczy, chipsów, soków, ograniczenie napojów gazowanych). Przezwyciężanie niechęci do nieznanych potraw.Dbanie o higienę poprzez: codzienne mycie całego ciała, mycie zębów po       posiłkach

 

 

 

PAŹDZIERNIK 2017      

 

1.       Jesień w sadzie

- Rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie, smaku.

- Rozpoznawanie drzew owocowych po owocach

- Wyjaśnienie znaczenia słowa sad.                                                    

2.       Dary ogrodu

- Rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw, rozróżnianie ich za pomocą dotyku, smaku, zapachu.

- Nazywanie przetworów z warzyw.

3.       Nasze rodziny

- Nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny.

- Podawanie informacji  jakie zawody wykonują rodzice.

- Opisywanie wyglądu rodziców.

4.       Domowi ulubieńcy

- Poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu.

- Nazywanie dorosłych i młodych zwierząt.

 

Zamierzenia  dydaktyczno-wychowawcze

 

WRZESIEŃ 2017       

 

1. Nasza grupa

- poznanie imion i nazwisk dzieci z grupy

                    - określanie swoich ulubionych zabaw, zajęć

  

2. Jestem przedszkolakiem

- przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie
w grupie

          - samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych

3. Uliczne sygnały

            - poznawanie wybranych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego

            - poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych

            - zaznajamianie z zasadami ruchu drogowego, z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury, wycieczek.

4. Nadeszła jesień

            – oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich

            – zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyro­dy; wykorzystywanie          owoców w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej, muzycznej

            – poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych i niejadalnych