Spis treści

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

MARZEC 2020

Obszar fizyczny

 • wyrabianie umiejętności prawidłowego chwytu podczas malowania, kolorowania, pisania i wycinania
 • doskonalenie umiejętności prawidłowego napięcia mięśni dłoni
 • rozwijanie umiejętności kreślenia nowo poznanych liter

Obszar społeczny

 • rozwijanie zdolności do zgodnej współpracy w parach, zespołach i całą grupą
 • budowanie świadomości, że obcowanie ze sztuką – teatrem jest wartościowe i może sprawiać przyjemność
 • wdrażanie do samodzielnego przygotowania przyborów i materiałów do zajęć

Obszar emocjonalny

 • wdrażanie do wczuwania się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia, bohaterów literackich itp.
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć, jakie towarzyszą dziecku w kontakcie ze sztuką
 • wdrażanie do pracy nad sobą, świadomego rozwijania swoich zainteresowań i umiejętności
 • rozbudzenie ciekawości i zainteresowania otaczającym światem

Obszar poznawczy

 • poszerzanie wiadomości o teatrze i spektaklach teatralnych
 • stwarzanie okazji do doskonalenia wyrazistej mowy, rozwijania pamięci
 • wprowadzenie znaków „+” i „–”
 • doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10 na konkretach
 • kształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywania litery „w”, „W”, „z”, „Z”, „g”, „G”, „ł”, „Ł”
 • zdobywanie doświadczeń sprzyjających porównywaniu czasu wykonanych czynności, obserwacja ruchu wskazówek zegara
 • wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa dziecka o nazwy kontynentów, państw, stolic

 

LUTY 2020

Obszar fizyczny

 • wdrażanie do tworzenia własnych układów ruchowych
 • doskonalenie umiejętności prawidłowego napięcia mięśni dłoni pozwalającego na wykonanie pracy manualnej
 • rozwijanie umiejętności kreślenia znaków literopodobnych, symboli i nowo poznanych cyfr i liter
 • wyrabianie umiejętności prawidłowego chwytu podczas malowania, kolorowania i pisania

Obszar społeczny

 • kształtowanie świadomości własnej roli społecznej w rodzinie (prawa – obowiązki) oraz ról innych członków rodziny
 • wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole (określone zasady, podział ról i przydzielenie zadań, czynności do wykonania)
 • kształtowanie postaw aktywnego odbiorcy sztuki muzycznej wdrażanie do przejawiania troski o estetykę i czystość otoczenia

Obszar emocjonalny

 • kształtowanie uczucia przywiązania, szacunku i wdzięczności dla dziadków
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
 • rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem
 • rozwijanie ciekawości poznawczej oraz chęci odkrywania tajemnic przyrody poprzez eksperymentowanie
 • wdrażanie do rozpoznawania i nazywania uczuć, jakie towarzyszą dziecku w kontakcie ze sztuką

Obszar poznawczy

 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej w obrębie zdań, wyrazów, sylab i głosek
 • poznanie drukowanej i pisanej litery „N”, „n”, „P”, „p”, „r”, „R”,
 • rozwijanie umiejętności pisania znaków literopodobnych po śladzie, poznanych liter
 • wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter
 • wdrażanie do sprawnego i bezpiecznego posługiwania się przyborami i narzędziami
 • rozwijanie zainteresowań badawczych
 • utrwalenie cyfr 0–9 i znaków matematycznych „<”, „>”, „=”
 • utrwalanie umiejętności przeliczania i dodawania w zakresie 10 (na liczmanach)
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi
  kształtowanie umiejętności kodowania i dekodowania informacji

STYCZEŃ 2020

Poznajemy przyrodę  - Zima                                                                                                             

- dokarmianie i pojenie zwierząt w trudnych, zimowych warunkach                                                                

– nazywanie ptaków odwiedzających karmnik                

 – zwracanie uwagi na ostrożność w kontaktach z chorymi zwierzętami, np. ptakami                                            

– rozpoznawanie   wybranych zwierząt po śladach na śniegu.

Nasze bezpieczeństwo- Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów – poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu                                                                                                   

- bawienia się w miejscach niedozwolonych, np.: na zamarzniętym stawie.

Uczymy się czytać - Elementarna nauka czytania                                                                                              

- rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich: b, c,                                                                               -tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich odczytywanie                                                                                     

- czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej.                                                                                    

- tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich odczytywanie.

Nasza edukacja matematyczna - Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia                                            - rozpoznawanie cyfr : 9,0                                                                                                                                 - dodawanie i odejmowanie w zakresie 9 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych         

Rozwijanie umiejętności szeregowania i klasyfikowania – klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy lub kilku cech wspólnych.                                                                        

GRUDZIEŃ 2019

Poznajemy przyrodę- ZIMA         

-obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą; zwrócenie uwagi na koloryt
i piękno przyrody w zimowej szacie                                                                                                                                                                               - poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich, np.: opady śniegu, szron, szadź, zawieje śnieżne.

Uczymy się czytać - Elementarna nauka czytania                                                                                             -wprowadzenie drukowanej i pisanej  litery y                                                                                          

- utrwalenie dotąd poznanych liter, tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich odczytywanie

Nasza edukacja matematyczna - Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia                                             - utrwalenie poznanych cyfr od 1 do 8                                                                                                                  Rozwijanie umiejętności szeregowania i klasyfikowania                                                                                               – klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy lub kilku cech wspólnych.                                                 Rozwijanie intuicji geometrycznej – nazywanie figur geometrycznych.

Nasze rodziny - Wzmacnianie więzów w rodzinie                                                                                                   - kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami Bożego Narodzenia,                                 

- wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich - tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości.

LISTOPAD 2019

Obszar fizyczny

 • wdrażanie do sprawnego i bezpiecznego posługiwanie się nożyczkami– wycinania po liniach różnego kształtu
 • doskonalenie sprawności manualnej przy wykonywaniu różnorodnych prac plastyczno-konstrukcyjnych

Obszar emocjonalny

 • budzenie uczucia miłości i przywiązania do własnej ojczyzny
 • budzenie szacunku do mądrości ludowych przekazywanych w legendach
 • rozwijanie postawy współdziałania jako podstawy budowania współpracy
 • ukazywanie możliwości czerpania radości ze wspólnego działania i efektów wspólnej pracy

Obszar społeczny

 • nazywanie i rozpoznawanie wartości związanych z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi w rodzinie (miłość, wdzięczność, troska, opieka, bezpieczeństwo, odpowiedzialność za innych, poświęcenie itp.)
 • wdrażanie do respektowania norm społecznych wynikających z przynależności do rodziny (normy wynikające z praw i obowiązków dziecka)

Obszar poznawczy

 • rozpoznawanie godła, hymnu i barw narodowych Polski
 • wzbogacenie wiedzy na temat swojego kraju i jego stolicy
 • wprowadzenie nazw „Europa”, „Unia Europejska”
 • zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „L”, „l”, „U”, „u”, „K”, „k”, „D”, „d”
 • doskonalenie syntezy i analizy słuchowo-wzrokowej, niezbędnej do nauki czytania
 • kształtowanie umiejętności mierzenia długości przedmiotów za pomocą różnych miar
 • wdrażanie do uważnego słuchania
 • doskonalenie umiejętności opowiadania usłyszanego tekstu
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • poznanie obrazu graficznego liczby 6,7,8
 • dodawanie i odejmowanie na konkretach (bez wprowadzenia pojęć dodawania i odejmowania)
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według podanej cechy

 

PAŹDZIERNIK 2019

Obszar fizyczny

 • wdrażanie do utrzymania prawidłowej pozycji ciała w różnych sytuacjach
 • wdrażanie do używania chwytu pisarskiego podczas rysowania i kolorowania
 • wdrażanie do sprawnego i bezpiecznego posługiwania się nożyczkami

Obszar emocjonalny

 • rozróżnianie emocji przyjemnych i nieprzyjemnych
 • rozwijanie wytrwałości w kończeniu zadań i pokonywaniu trudności

Obszar społeczny

 • kształtowanie pożądanych zachowań (bezpieczeństwo) w kontaktach z przyrodą (rośliny, zwierzęta)
 • wdrażanie do poszanowania przyrody ożywionej i nieożywionej

Obszar poznawczy

 • wdrażanie do prowadzenia samodzielnych obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie jesienią
 • zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „T”, „t” , „M”, „m”, „I”, „i”, e, E, a, A”
 • podejmowanie prób pisania w powiększonej liniaturze
 • poznanie obrazu graficznego liczby „3,4,5”
 • doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 5
 • dodawanie i odejmowanie na konkretach (typu: 2 i 3 ile to?; bez wprowadzenia pojęć „dodawanie” i „odejmowanie”)
 • wdrażanie do poprawnego stosowania liczebników głównych i porządkowych
 • doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi na określony temat
 • wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu: „rano”, „południe”, „popołudnie”, „wieczór”, „wczoraj”, „dzisiaj”, „jutro”
 • rozwijanie sprawności grafomotorycznej rozwijanie słuchu fonematycznego

WRZESIEŃ 2019

Obszar fizyczny

 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez udział w zabawach rytmicznych, muzycznych, naśladowczych
 • rozwijanie małej motoryki – kształtowanie gotowości do pisania (chwyt, manipulacje)
 • doskonalenie nawyków higieniczno-kulturalnych i sprawności samoobsługowych

Obszar emocjonalny

 • rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem, w tym przekazywania własnych odczuć, przeżyć i myśli
 • wdrażanie do radzenia sobie w nowych sytuacjach
 • kształtowanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych
 • kształtowanie umiejętności czerpania radości ze wspólnego działania i efektów wspólnej pracy

Obszar społeczny

 • przypomnienie zasad regulujących właściwe zachowania podczas pobytu w przedszkolu
 • współtworzenie zasad i norm postępowania warunkujących zgodne współżycie w grupie – wypracowanie kontraktu grupy
 • kształtowanie umiejętności zachowania ostrożności w ruchu drogowym
 • kształtowanie umiejętności współdziałania i pracy w zespole

Obszar poznawczy

 • wdrażanie do wypowiadania się na określony temat pełnym zdaniem
 • rozwijanie umiejętności słuchania, zadawania pytań i odpowiadania na pytania
 • kształtowanie matematycznego myślenia w zakresie orientacji w przestrzeni, stosowania pojęć odnoszących się do położenia przedmiotów w przestrzeni
 • wdrażanie umiejętności odwzorowywania i odtwarzania układów graficznych
 • doskonalenie słuchu fonematycznego ‒ analizy i syntezy wyrazów 3-głoskowych
 • poznanie obrazu graficznego głoski „o” ‒ litery „O”, „o”
 • poznanie obrazu graficznego liczby „1”