PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE 

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21 W JASTRZĘBIU- ZDROJU 

W OKRESIE PANDEMII COVID- 19

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników Publicznego Przedszkola Nr 21 oraz rodziców dzieci uczęszczających do placówki.
 2. Celem procedur jest:

a)Zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 lub choroby COVID-19

b)Umożliwienie podjęcia pracy zawodowej Rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu,

c)Określenie działań, które zminimalizują możliwość zakażenia.

 §2

                                   OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

 

   1.Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące   w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19.

2.Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków  do dezynfekcji oraz ochrony osobistej.

3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19.

 4.Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka zarażenia się COVID-19, informuje o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki, jak  i dowiezieniem ich. W związku z powyższym wymagane jest podpisanie odpowiedniej DEKLARACJI stanowiącej załącznik  Nr 1 i Nr 2.

5. Zapewnia pomieszczenie lub wydzielony obszar do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika:

6.Wyposaża pomieszczenia izolatki w  zestaw ochronny oraz środki do dezynfekcji rąk  i powierzchni.

7.Dopilnowuje aby przy wejściach do przedszkola umieszczono dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, było mydło  antybakteryjne oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci stanowiące załącznik nr 4 (umieszczone w widocznych miejscach  w placówce,  a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk stanowiące załącznik nr 5 .     

           §3

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

 1. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury ciała.

       2.W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 i choroby              

         COVID-19   (duszności, kaszel, gorączka)  pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

 1. Do przedszkola pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni, z wyłączeniem pracowników kuchni wchodzą i wychodzą tylko przez wejście główne.
 2. Pracownicy kuchni wchodzą wejściem od zaplecza kuchennego.
 3. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z placówki/w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji stanowiącej załącznik nr 5  ( umieszczonej w widocznych miejscach w placówce) i myją ręce zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik nr 4
 4. Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po placówce. W razie koniczności kontaktowania się z innymi pracownikami zachowują dystans społeczny wynoszący minimum 1,5 m.

7.Pracownicy  pedagogiczni  –  nauczyciele:  pracują  wg  ustalonego  przez  dyrektora harmonogramu.

 1. Do grupy dzieci przyporządkowani są w miarę możliwości organizacyjnych, ci sami opiekunowie i przebywają w wyznaczonej, stałej sali.
 2. Nauczyciele pełniący dyżur w placówce:

 

 1. Organizują działania opiekuńczo- wychowawcze w wymiarze wg harmonogramu.
 2. Wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w instytucji i dlaczego zostały wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć     w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez lęku.
 3. Instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji dla dzieci stanowiącej załącznik nr 4 (umieszczonej w widocznych miejscach w placówce).
 4. Przypominają i dają przykład. Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.
 5. organizują i nadzorują  zabawy dzieci określonymi zabawkami i pomocami  dydaktycznymi znajdującymi się w sali, które można w każdej chwili zdezynfekować.
 6. Organizują wyjścia poszczególnych grup na teren ogrodu przedszkolnego, tak aby grupy nie mieszały się ze sobą.
 7. Unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy jednej zabawce na placu zabaw.
 8. Sprawują opiekę, prowadzą zabawy z dziećmi. Organizują codzienną gimnastykę przy otwartych oknach.
 9. Wietrzą salę, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę.
 10. Nauczyciele wykonujący prace zdalną są w stałym kontakcie z dyrektorem i w-ce dyrektorem przedszkola i pozostają do jego dyspozycji.

 

 1. Personel obsługowy – pomoc nauczyciela, woźna:

 

 1. Usuwają z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować,  jak np. pluszowe zabawki, dywany.
 2. Wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych.
 3. Dezynfekują powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków. 
 4. Dezynfekują za każdym wyjściem dziecka do toalety : moduły sanitarne
 5. Dezynfekują używane przez dzieci zabawki
 6. Pomoc nauczyciela dodatkowo czuwa i odpowiada za odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia COVID-19.
 7.  Woźna dodatkowo czuwa nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń w przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19.
 8. Woźny codziennie dezynfekuje urządzenia w ogrodzie, na okres pandemii rezygnuje się z korzystania z piaskownic.

 

 1. Pracownicy kuchni oraz intendentka:

 

 1. Przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi zasad zbiorowego żywienia.
 2. Wykonując zadania, utrzymują bezpieczną odległość pomiędzy stanowiskami pracy.
 3. Utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 4. Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza kuchennego, zmywalni i obieralni.
 5. Pracowników kuchni obowiązuje:
 • dezynfekcja rąk po wejściu do placówki,
 • bezpośrednie udanie się do szatni kuchennej i przebranie się w odzież roboczą,
 • dezynfekcja rąk, (założenie maseczek lub przyłbic) przejście do stanowiska pracy,
 • dezynfekcja stanowisk pracy (blatów i sprzętów kuchennych, naczyń stołowych oraz sztućców),
 • rozpoczęcie pracy z zachowaniem szczególnej ostrożności (dezynfekcja klamek, włączników),
 • pobieranie towarów z magazynu żywnościowego po uprzednim zdezynfekowaniu opakowań,
 • Przygotowanie posiłków z utrzymaniem najwyższej higieny,
 • wydawanie posiłków w systemie zmianowym, wydawane windą “czystą),
 • mycie naczyń wielorazowych, sztućców i kubków zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min 60ºC i wyparzanie.
 • po zakończeniu i wydaniu wszystkich posiłków mycie i dezynfekcja wszystkich stanowisk pracy, sprzętu kuchennego, podłóg.

Zalecane noszenie maseczek ochronnych lub przyłbic, rękawiczek jednorazowych(załącznik nr 6- instrukcja ściągania rękawiczek), częste mycie rąk z użyciem środków dezynfekcyjnych.

 1. Intendentka dba o czystość magazynu spożywczego, wstęp do magazynu ma tylko intendentka. Wydaje towar kucharce wystawiając go na stoliku koło magazynu.
 2. Intendentka:
 •  dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców,
 • przestrzega, aby dostawca nie wchodził na teren przedszkola, towar zostawiał za drzwiami,
 • zamawia towary tylko ze sprawdzonych i wiarygodnych hurtowni, piekarni, masarni.
 • utrzymuje szczególnie wysoką higienę miejsc przechowywania towarów
 • myje i dezynfekuje opakowania produktów.

§4

OBOWIĄZKI RODZICÓW

 1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego   w warunkach pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19 w przedszkolu i podpisują omówione w 1 pkt.3 stosowne OŚWIADCZENIE stanowiące załącznik nr 1 i omówioną w § 2 pkt.5  DEKLARACJĘ  stanowiącą załącznik nr 2
 2. Stosują się do zapisów "Procedury bezpieczeństwa na terenie Publicznego Przedszkola Nr 21 w Jastrzębiu- Zdroju w okresie pandemii COVID-19"
 3. Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.
 4. Nie posyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 1. Przyprowadzają do przedszkola tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych.
 2. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji, jeśli wcześniej chorowało.
 3. Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola rodzic zobowiązany jest do zmierzenia dziecku temperatury.
 4. Zobowiązani są dopilnować, aby dziecko nie przynosiło do przedszkola zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.
 5. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. o częstym myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.
 6. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 7. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z placówki odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji stanowiącej załącznik nr 5 ( umieszczonej w widocznych miejscach w placówce.
 8. Są zobowiązani do odbierania telefonów z przedszkola oraz niezwłocznego odbioru dziecka w przypadku podejrzenia zachorowania, objawów chorobowych.
 • §5

 

PRACA PRZEDSZKOLA W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM

1.Ograniczenie liczebności grup:

Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczona na 1 grupę dla od 3 do 5 dzieci w miarę możliwości wynosi 15m², w przypadku większej ilości dzieci niż 5 dzieci powierzchnia ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko 2 m², jednakże powierzchnia przypadająca na 1 dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m²

 1. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci w Publicznym  Przedszkolu Nr  21 podczas trwania pandemii covid- 19

1. Rodzice/opiekunowie powinni być zaopatrzeni w środki ochrony osobistej tj. w przypadku dorosłych maseczki, rękawiczki.

2. Rodzice/opiekunowie dezynfekują dłonie przy wejściu płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji stanowiącej załącznik nr 5 lub zakładają rękawiczki ochronne wg instrukcji stanowiącej załącznik nr 6 oraz zakrywają usta i nos wg instrukcji stanowiącej załącznik nr 3.

3. Do przedszkola może wejść rodzic z dzieckiem wyłącznie do przestrzeni wspólnej przedszkola (hol główny) oraz szatni z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk lub rękawiczki jednorazowe). W szatni jednorazowo może  być 10 rodziców z dziećmi z poszczególnych grup. W pozostałych przypadkach rodzic/opiekun pozostaje na zewnątrz budynku przedszkola.

4. Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko przebywa minimum czasu koniecznego do przebrania dziecka, nie powinna prowadzić rozmów telefonicznych, spacerować z dzieckiem po terenie przedszkola. Osoba ta zobowiązana jest opuścić przedszkole bez zbędnej zwłoki.

5. Dziecko przychodzi bez objawów chorobowych – przy temperaturze 38 ºC nie wchodzi do przedszkola.

6 . Przy zauważeniu przez nauczyciela u dziecka jakichkolwiek objawów chorobowych (tj. podwyższona temperatura, kaszel, katar, ból głowy, ból gardła, zapalenie spojówek, duszność lub inne zgłaszane przez dziecko), rodzic/opiekun bezwzględnie musi odebrać dziecko z przedszkola.

7.Zabrania się przyprowadzania dziecka, jeśli ktoś z domowników jest na kwarantannie, izolacji lub przejawia jakiekolwiek objawy infekcji górnych dróg oddechowych.

8. Do przedszkola zakazuje się przynoszenia przez dzieci własnych zabawek, rysunków i książek oraz innych przedmiotów.

9. Ubrania na przebranie dziecka powinny odpowiednio być przygotowane: uprane i wyprasowane, zostawione szatni i odłożone na półkę dziecka.

10. Odbieranie dziecka z przedszkola odbywa się na zasadach wymienionych

w punktach: 1, 2 i 3.

11.O wejściu rodzica i dziecka do budynku przedszkola decyduje wyznaczony przez dyrektora pracownik.

12. Prosimy rodziców o wyjaśnienie dzieciom panującej sytuacji oraz o regularnym przypominaniu o podstawowych zasadach higieny: unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, nie podawanie  ręki na powitanie.

 §6
PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

 1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę):
 2. Pomoc nauczyciela bezzwłocznie odizolowuje do tzw. IZOLATORIUM.
 3. Pomoc nauczyciela bezzwłocznie zabezpiecza się w strój ochronny,
 4. Pomoc pozostaje z dzieckiem utrzymując bezpieczną odległości.
 5. Nauczyciel telefonicznie zawiadamia dyrektora oraz rodziców o zaistniałej sytuacji w celu  pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

    2.Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia COVIDi-19 (duszności, kaszel,   gorączkę):

 1. Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia: pokój nauczycielski.
 2. Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służby – sanepid , które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
 2. Procedury obowiązują do odwołania.………………………………………………

(podpis i pieczęć dyrektora)

 
Załącznik Nr 1

do Procedur bezpieczeństwa na terenie

 Publicznego Przedszkola nr 21

w okresie pandemii COVID-19

 

       Jastrzębie -Zdrój dnia ............... 

 

OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 

Oświadczam, że moja córka/ mój syn:

 

………………………………………………………………………………………

( nazwisko i imię dziecka)

 

nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2  i chorą na Covid-19 oraz nikt     z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych np. podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe.

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom/ świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do Publicznego Przedszkola Nr 21 w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Oświadczam, iż zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i naszych rodzin tj.:

 • mimo wprowadzonych w przedszkolu obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 19
 • w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w przedszkolu (nie tylko na terenie) personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę.
 • w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu przedszkole zostaje zamknięte do odwołania,   a wszyscy przebywający w danej chwili na terenie przedszkola oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę.
 • w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/osoby  z kadry pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona   w przygotowanym wcześniej IZOLATORIUM, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej, niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby i organy.
 • Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.

Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił skarg, zażaleń, pretensji do organu prowadzącego będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju.

 

..............................

(podpis rodzica)

 

Załącznik nr 2- 

do Procedur bezpieczeństwa na terenie 

Publicznego Przedszkola nr 21 w Jastrzębiu-Zdroju okresie pandemii COVID-19

 

………………………………………………………        Jastrzębie- Zdrój dn. .....................

 

………………………………………………………

 

………………………………………………………

 

( Nazwisko i imię oraz adres zamieszkania rodzica)

 

DEKLARACJA RODZICA

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:

Zapoznałem/łam się z treścią „PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PLACÓ WKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19”

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących PROCEDUR BEZPIECZESTWA NA TERENIE PLACÓ WKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19” związanych z reżimem sanitarnym przede wszystkim:

przyprowadzania do przedszkola tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki (max.30 min) w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce. Przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danych dniu przyjęte do placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych min. 4 dni.

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała:

- w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych

Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu.

 

………………………………

(podpis rodzica)

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6