Regulamin rekrutacji do Publicznych Przedszkoli 2021/2022

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI
W JASTRZĘBIU-ZDROJU
 
PODSTAWA PRAWNA
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. t.j. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).
§ 1
1. Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
2. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na wolne miejsca w przedszkolu.
3. W procesie rekrutacji nie uczestniczą dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w przedszkolu.
4. Zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określają powszechnie obowiązujące przepisy oraz Uchwała nr I.10.2021 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28.01.2021 r. w sprawie ustalenia kryteriów naboru w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
5. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które skończyło 2,5 roku. Za szczególny przypadek uznaje się np.:
 • trudną, wyjątkową sytuację rodzinną dziecka,
 • losowe zdarzenie w rodzinie dziecka.
6. Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:
 • powołanie komisji rekrutacyjnej,
 • określenie liczby wolnych miejsc  w przedszkolu,
 • ogłoszenie rekrutacji dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022,
 • przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkoli,
 • przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego,
 • podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
 • podpisanie umów przez rodziców,
 • podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
7. Postępowanie komisji rekrutacyjnej jest jawne.