zarządzam

 1. Wysokość dziennej stawki żywieniowej określa się w placówce na podstawie zarządzenia dyrektora po uzgodnieniu z organem prowadzącym placówkę.
 2. Miesięczna wysokość opłaty związanej z wyżywieniem jest zależna od zadeklarowanej przez rodziców dziennej ilości posiłków oraz ilości dni pobytu dzieci w placówce w ciągu miesiąca.
 3. Rodzic zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z pobytem dziecka w przedszkolu zgodnie z Uchwałą nr II.4.2018 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25.01.2018 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój ( Dz.U.Śl.2018 poz.768)
 4. Rodzic ponosi odpłatność za korzystanie z posiłków przygotowanych w przedszkolu w wysokości 6,00 zł za faktyczny czas pobytu dziecka w przedszkolu.
 5. Ustala się następujący podział kosztów wyżywienia:
 • Śniadanie 25% stawki żywieniowej
 • Obiad 50% stawki żywieniowej
 • Podwieczorek 25% stawki żywieniowej
 1. Opłaty określone w punkcie 3 należy uiścić bezzwłocznie od chwili otrzymania  od dyrektora przedszkola informacji o wysokości należności u intendenta przedszkola lub przelewem na konto placówki.
 2. Traci moc Zarządzenie Nr 15/2013 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 21 w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 13.12.2013r.
 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.09.2019r.