Podstawa prawna:

- UCHWAŁA NR II.4.2018 RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ z dnia 25 stycznia 2018 r.  

  w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jastrzębie- Zdrój,

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 poz. 1148 ze zmianami)

 1. W celu ewidencji obecności i rozliczania czasu pobytu dzieci w Publicznym Przedszkolu    Nr 21 w Jastrzębiu – Zdroju wprowadza się elektroniczny system ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu – oprogramowanie WIZJA–NET – „Przedszkole”.
 2. Elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu obowiązuje wszystkie dzieci   korzystające z usług przedszkola.
 3. Zarejestrowane informacje trafiają do oprogramowania, które zlicza faktyczny czas pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu, uwzględniając ilość godzin płatnych ponad podstawę programową. Za czas pobytu dziecka w przedszkolu rozumie się czas pozostawania dziecka pod opieką nauczycieli.
 1. Każdemu dziecku przysługuje jedna indywidualna karta zbliżeniowa z przypisanym numerem, którą Rodzic/Opiekun prawny otrzymuje nieodpłatnie w depozyt i potwierdza jej odbiór pisemnie.
 2. Karta jest własnością Publicznego Przedszkola Nr 21 w Jastrzębiu-Zdroju.
 3. Rodzic/Opiekun prawny może dokupić dodatkowe karty elektroniczne do ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu.  Potrzebę zakupu dodatkowych kart zgłasza się u wychowawcy grupy.
 1. Rodzic/Opiekun prawny uiszcza opłatę w kwocie 2,21 zł za jedną dodatkową kartę. Karta nie stanowi własności Rodzica/Opiekuna prawnego, tylko jest wypożyczana na czas edukacji dziecka w przedszkolu. Po zakończonej edukacji kartę należy oddać /opłata pobierana jest za obsługę karty, a nie za zakup/.
 1. Rodzice/Opiekuni prawni oraz osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązani są do przyłożenia karty zbliżeniowej ich dziecka do czytnika rejestrującego wejście i wyjście.
 2. Rodzice/Opiekuni prawni oraz osoby odbierające dziecko z przedszkola zobowiązani  są do przyłożenia karty zbliżeniowej dziecka do czytnika.         
 3. W przypadku braku przyłożenia karty zbliżeniowej w chwili wprowadzenia lub odbioru dziecka Rodzic/Opiekun prawny oraz osoba przyprowadzająca, bądź odbierająca dziecko zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Dyrektora przedszkola albo Intendenta. W razie nieobecności tych osób informacja taka może zostać przekazana wychowawcy grupy, celem wpisania tego faktu do „Rejestru pobytu dziecka w przedszkolu bez użycia karty”. Informacja ta musi być potwierdzona własnoręcznym podpisem, w przeciwnym przypadku obowiązuje punkt 11.
 4. Brak elektronicznego zarejestrowania wejścia/wyjścia skutkuje naliczeniem odpłatności za dany dzień wg maksymalnej liczby godzin płatnych za pobyt w przedszkolu, tj. od godz. 6.00 do 16.00 z odliczeniem 5 godzin na bezpłatną realizację podstawy programowej   w wysokości zgodnej z obowiązującą Uchwałą Rady Miasta Jastrzębie–Zdrój w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i punkty przedszkolne przez Gminę Jastrzębie– Zdrój.
 1. Czytnik kart zbliżeniowych rejestrację sygnalizuje dźwiękiem oraz dodatkowo
  zaświeca się zielona dioda. W przypadku niedziałającego prawidłowo czytnika, należy ten fakt zgłosić Dyrektorowi przedszkola, Intendentce bądź wychowawcy grupy.
 2. Zniszczenie, zgubienie lub uszkodzenie karty zbliżeniowej obciąża użytkownika, który jest zobowiązany do pokrycia kosztów karty w wysokości 10,00 zł, wpłacając należność na konto Rady Rodziców (tytuł przelewu: Opłata za zniszczenie lub utrata karty).
 3. W przypadku awarii systemu lub okoliczności niezależnych od przedszkola, dopuszcza się możliwość czasowego prowadzenia papierowej ewidencji czasu pobytu dziecka
  w przedszkolu – dziennik zajęć.
 4. Podpis odbioru karty jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz deklaracją przestrzegania go. Regulamin jest dostępny w holu przedszkola oraz na stronie internetowej przedszkola jastrzebiepp21.pl
 5. Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz do przekazania niezbędnych informacji osobom upoważnionym przez nich do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
 1. Rodzic/Opiekun prawny oraz osoby upoważnione do przyprowadzania bądź odbioru dziecka są zobowiązani do przestrzegania deklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu. W przypadku udokumentowanego Raportem przekraczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu (w stosunku do złożonej przez rodziców Deklaracji) Rodzice/Opiekunowie prawni, zobowiązani są do zmiany Deklaracji stosownie do rzeczywistego czasu pobytu dziecka w przedszkolu.
 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola z dniem 01.12.2019 r.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w systemie Przedszkole jest Przedszkole Nr 21 w Jastrzębiu– Zdroju.