PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE

NA TERENIE PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21

PROCEDURA I

- dotyczy przypadku, gdy dziecko z przedszkola jest odbierane po godzinach urzędowania placówki lub odbiera je osoba niepełnoletnia.

Wychowawca powinien podjąć następujące kroki:

 1. Jeśli po dziecko zgłasza się osoba niepełnoletnia nauczyciel nie wydaje dziecka.
 2. Kontaktuje się telefonicznie z rodzicami lub osobą uprawnioną- wskazaną przez rodziców celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.                                                                                                                
 3. Nauczyciel wspólnie z rodzicami lub osobą uprawnioną ustala dalsze kroki postępowania – uzgadnia, kto odbierze dziecko z przedszkola. Jeśli jest to osoba, która nie widnieje na liście uprawnionych do odbierania dziecka – rodzic podaje telefonicznie dane osoby dorosłej, która przyjdzie po dziecko oraz pisze upoważnienie, w którym zawarta jest zgoda rodzica (opiekuna) na wydanie dziecka wraz z danymi personalnymi tej osoby. Osoba zgłaszająca się po dziecko zobowiązana jest do przedstawienia wyżej wymienionego upoważnienia oraz dowodu potwierdzającego tożsamość.

        Nauczyciel sprawdza, czy dane są zgodne z podanymi przez telefon i na upoważnieniu.

 1. W przypadku, gdy nie można nawiązać kontaktu z rodzicami lub osobą uprawnioną nauczyciel zgłasza zaistniała sytuację dyrektorowi placówki i w dalszym ciągu wspólnie z dyrektorem ustala sposób postępowania:

- jeżeli dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola w ciągu godziny po zakończeniu pracy przedszkola zezwala się na zabranie przez nauczyciela dziecka do domu. W takim wypadku nauczyciel w widocznym miejscu, dużymi literami pozostawia wiadomość dla rodzica, gdzie znajduje się jego dziecko.

 1. Przeprowadzenie rozmowy z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązanie do przestrzegania Statutu Przedszkola.
 2. Nauczyciel sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia i przekazuje ją dyrektorowi przedszkola.

PROCEDURA II

- dotyczy przypadku, gdy rodzic / opiekun prawny notorycznie odbiera dziecko z przedszkola po godzinach urzędowania placówki.

Wychowawca powinien podjąć następujące kroki:

 1. Powiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
 2.  Po każdym zdarzeniu, kiedy dziecko nie jest odebrane z przedszkola w wyznaczonym czasie nauczyciel sporządza notatkę służbową i przekazuje ją dyrektorowi przedszkola.
 3. Dyrektor placówki wzywa na rozmowę wyjaśniającą rodzica/prawnego opiekuna, który nie przestrzega Regulaminu Przedszkola i powiadamia go o konsekwencjach takiego zachowania.
 4. Dyrektor ustala wspólnie z rodzicami zasady dalszego przebywania dziecka  w przedszkolu.
 5. W przypadku, gdy rodzice / opiekunowie nadal odbierają dziecko po godzinach urzędowania placówki, dyrektor zwraca się do najbliższej jednostki policji o rozpoznanie sytuacji rodzinnej dziecka.

PROCEDURA III

- dotyczy przypadku, gdy wychowawca podejrzewa, że dziecko z przedszkola odbiera rodzic (opiekun prawny) będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków:

Wychowawca powinien podjąć następujące kroki:

 1. Powiadamia dyrektora placówki.
 2. Nie wydaje dziecka i jednocześnie zawiadamia o tym fakcie innego dorosłego członka rodziny, bądź kolejną osobę upoważnioną w karcie, którą niezwłocznie zobowiązuje do odebrania dziecka z przedszkola.
 3. Nauczyciel wspólnie z rodzicami lub osobą uprawnioną telefonicznie ustala dalsze kroki postępowania – uzgadnia, kto odbierze dziecko z przedszkola. Jeśli jest to osoba, która nie widnieje na liście uprawnionych do odbierania dziecka – rodzic podaje telefonicznie dane osoby dorosłej, która przyjdzie po dziecko oraz pisze upoważnienie, w którym zawarta jest zgoda rodzica (opiekuna) na wydanie dziecka wraz z danymi personalnymi tej osoby. Osoba zgłaszająca się po dziecko zobowiązana jest do przedstawienia wyżej wymienionego upoważnienia oraz dowodu potwierdzającego tożsamość.

       Nauczyciel sprawdza, czy dane są zgodne z podanymi przez telefon i na upoważnieniu.

 1. W przypadku, gdy nie można nawiązać kontaktu z rodzicami lub innymi osobami uprawnionymi do odbierania dziecka z przedszkola – a rodzic(opiekun prawny) zachowuje się agresywnie i domaga się wydania dziecka, należy natychmiast zadzwonić na policję i poprosić o interwencję. Natomiast, gdy rodzic(opiekun prawny) nie stwarza problemów i stosuje się do poleceń nauczyciela należy zastosować się do pkt. 4 procedury I.
 2. Przeprowadzenie rozmowy z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązanie do przestrzegania regulaminu przedszkola.
 3. Nauczyciel sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia i przekazuje ją dyrektorowi przedszkola.
 4. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których rodzic/opiekun prawny odbierający dziecko  z przedszkola znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków, to wychowawca próbuje rozpoznać sytuację rodzinną dziecka i jeżeli zachodzi taka konieczność powiadamia wraz z dyrektorem o tym fakcie policję, a następnie sąd rodzinny.

 

PROCEDURA IV

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 21.

 1. W momencie przyjęcia dziecka do przedszkola należy wypełnić upoważnienie do odbierania dziecka.
 2. Upoważnienie to powinno zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej przez Rodziców lub Opiekunów prawnych oraz numer dowodu osobistego takiej osoby.
 3. Upoważnienia takie są do wglądu przez Rodziców lub Prawnych Opiekunów, w każdej chwili będzie możliwość dodania lub skreślenia osoby upoważnionej.
 4. Nie ma możliwości odbierania dzieci przez osoby niepełnoletnie lub osoby wcześniej nieupoważnione.
 5. Do przedszkola przyprowadzamy dziecko, rozbieramy je w szatni i zaprowadzamy przedszkolaka do odpowiedniej sali, zgłaszamy nauczycielowi o tym fakcie.
 6. Przy odbieraniu dziecka, wchodzimy do odpowiedniej sali, zgłaszamy nauczycielowi, że odbieramy dziecko, schodzimy z dzieckiem do szatni, ubieramy i razem wychodzimy. Niedopuszczalne jest by zostawiać same dziecko w szatni i czekać na nie poza terenem budynku przedszkola.
 7. W oczekiwaniu na zakończenie zajęć np. z lekcji religii, j. angielskiego czy kółek zainteresowań rodzice przebywają w hollu przy gabinecie dyrektora, nie między szafkami z ubraniami dzieci.
 8. Nauczyciel sprawujący opiekę na tych zajęciach, sprowadza dzieci do szatni, oddaje dzieci do rąk osoby uprawnionej do odbierania, pozostałe dzieci wprowadza do sali dyżurującej. Zgłasza to nauczycielowi znajdującemu się w danej sali.
 9. Podczas przyprowadzania do godziny 8 i podczas odbierania dzieci po godzinie 14 kontrolę nad właściwym przyprowadzaniem i odbieraniem dziecka z przedszkola sprawuje osoba pełniąca dyżur w szatni zgodnie z harmonogramem dyżurów.
 10. W godzinach między 8 a 14 przedszkole jest zamknięte, przy pierwszych drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek.

PROCEDURA V

Procedura postępowania w sytuacji wypadku przedszkolaka

 1. Pracownik przedszkola, który był świadkiem wypadku przedszkolaka, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy. W sytuacji wypadku przedszkolaka, nauczyciel przerywa zajęcia, wyprowadzając uczniów z miejsca zagrożenia, jeżeli miejsce, w którym są lub będą prowadzone zajęcia może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa wychowanków. Pracownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomienia dyrektora lub w-ce dyrektora przedszkola o sytuacji.
 2. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie rodziców (opiekunów) poszkodowanego, pracownika przedszkola odpowiedzialnego za bezpieczeństwo i higienę pracy oraz inspektora BHP. O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego. Fakt ten powiadamiający dokumentuje się wpisem w dzienniku zajęć podając datę i godzinę powiadomienia rodziców/opiekunów prawnych przedszkolaka. Przy lekkich przypadkach, po udzieleniu pierwszej pomocy wychowankowi, powiadający o zdarzeniu ustala z nim- potrzebę wezwania pogotowia ratunkowego lub potrzebę wcześniejszego przyjścia rodzica i godzinę odbioru dziecka z przedszkola w dniu zdarzenia. Informację o powyższych ustaleniach powiadamiający zamieszcza w dzienniku zajęć. W każdym trudniejszym przypadku dyrektor lub upoważniona osoba wzywa pogotowie ratunkowe. W przypadku stwierdzenia przez lekarza potrzeby pobytu ucznia w szpitalu zapewnić uczniowi opiekę w drodze do szpitala.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OGRODU

 1. Osobom postronnym nie wolno przebywać w ogrodzie przedszkolnym bez zezwolenia dyrektora PRZEDSZKOLA.
 2. Dzieci w wieku przedszkolnym mogą przebywać w ogrodzie jedynie pod opieką osoby dorosłej.
 3. Z ogrodu można jedynie korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem.
 4. Osoby przebywające w ogrodzie zobowiązane sa do zachowania czystości.
 5. W ogrodzie obowiązuje zakaz:

- wprowadzania psów,

- jazdy rowerami.

 1. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia ogrodu odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę lub jej opiekun.

ZA WYPADKI ZAISTNIAŁE Z POWODU NIEPRZESTRZEGANIA REGULAMINU DYREKCJA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI.

W sytuacjach wymagających pomocy –psychologiczno- pedagogicznej wsparcia udziela Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ul. Wrocławska 12

 w Jastrzębiu-Zdroju.

Wsparcia w sytuacjach wymagających pomocy wychowawczej udzielają wychowawcy grup PP Nr 21